Je pro nás důležité abychom pro vás byly spolehlivým obchodním partnerem. Každý certifikát prokazuje jiné požadavky. Smyslem ISO certifikátu je kromě jiného, zajištění kvalitních služeb a dodržení nastavených standardů. V tomto článku vám přiblížíme konkrétní certifikáty, které jsme získali a které pravidelně úspěšně obhajujeme.

ISO 9001 - systém managementu kvality (QMS) - norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka, strategické řízení a řízení a práci s riziky. Je to norma procesně orientovaná. Stejně jako ostatní normy ISO vyžaduje následnou certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizaci. Výsledkem je certifikát, který je mezinárodně uznávaný a je osvědčením vyspělosti organizace.

Přínosy ISO 9001

Nastavili jsme systém řízení rizik a účinná opatření k jejich řešení.

Nastavili jsme efektivní procesy pro zákazníky (důraz na kvalitu služeb a produktů které jim poskytujeme)

Provázali jsme strategické řízení a rozhodování firmy s provozními procesy.

Propsali jsme všechny organizační souvislosti.

Podpořili jsme leadership ve firmě (větší důraz na řízení a leadership než na formální správnost dokumentace).

ISO 14001 - systém environmentálního managementu (EMS) světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou.

Přínosy ISO 14001

Rozhodli jsme se věnovat svou pozornost dopadům na životní prostředí. A proto jsme museli splnit několik podmínek.

Stanovili jsme environmentální politiku.

Určili činnosti firmy, které mají dopad na životní prostředí.

Sledujeme platné a vznikající zákonné i jiné požadavky týkající se životního prostředí a zakomponujeme je do procesů firmy.

Stanovíme dlouhodobé cíle environmentální politiky společnosti.

Vzděláváme zaměstnance v dané oblasti.

Sledujeme a měříme dopady a přijímáme preventivní opatření.

ISO 27001 - systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), který umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů. Certifikace ISO 27001 je vhodným a vítaným nástrojem pro organizaci, od které se očekává systematické a spolehlivé zabezpečení svých a klientských elektronických či tištěných dat. Je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Norma ISO 27001 podle nejnovější verze z roku 2013 zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). Vybudování systémového přístupu přináší větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací.

Přínosy ISO 27001

Identifikujeme potencionální rizika a hrozby z úniku a ztrát informací a řízeně je minimalizuje. ISMS poskytuje organizaci prostředky a metodiky ke zvýšení úrovně zabezpečení zpracovávaných a uchovávaných informací.

ISO 45001 – systém pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Odpovědnost za zdraví a bezpečnost pracovníků i ostatních lidí, kteří provádějí práce pod jejich vedením. Z tohoto důvodu musí organizace řádně zajistit: bezpečné pracoviště, prevenci nehod a související problematiku, pracovní úrazy a nemocí z povolání, stejně tak jako soustavné zlepšování výkonnosti systému BOZP ve svých organizacích.

Přínosy ISO 45001

Identifikujeme nebezpečí na pracovišti a provádíme efektivní preventivní kontroly.

Snižujeme rizika úrazů a špatného zdravotního stavu.

Stanovujeme oblasti pro školení a požadavky na způsobilost.

Zabraňujeme zranění a nemocem mezi našimi pracovníky.

Zvyšujeme produktivitu a podporujeme firemní odpovědnost.

Dále doporučeno:

Není sandwich jako sendvič

17/06/2022

Pod pojmem sendvič si většina z nás vybaví lehkou svačinku, kdy se mezi plátky chleba vrství oblíbené ingredience. Sandwiche, které kuchtíme v naší výrobě, nemají s jídlem nic společného, vlastně

Přečíst celý článek
Není sandwich jako sendvič

Rok 2023: (K)rok za (k)rokem

17/12/2023

Český trh už je nám malý, a tak naše etikety necestují pouze do českých firem, ale našimi zákazníky jsou i firmy zahraniční. Spolu s tím, jak roste úroveň našich zkušeností

Přečíst celý článek
Rok 2023: (K)rok za (k)rokem