Je pro nás důležité abychom pro vás byly spolehlivým obchodním partnerem. Každý certifikát prokazuje jiné požadavky. Smyslem ISO certifikátu je kromě jiného, zajištění kvalitních služeb a dodržení nastavených standardů. V tomto článku vám přiblížíme konkrétní certifikáty, které jsme získali a které pravidelně úspěšně obhajujeme.

ISO 9001 - systém managementu kvality (QMS) - norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka, strategické řízení a řízení a práci s riziky. Je to norma procesně orientovaná. Stejně jako ostatní normy ISO vyžaduje následnou certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizaci. Výsledkem je certifikát, který je mezinárodně uznávaný a je osvědčením vyspělosti organizace.

Přínosy ISO 9001

Nastavili jsme systém řízení rizik a účinná opatření k jejich řešení.

Nastavili jsme efektivní procesy pro zákazníky (důraz na kvalitu služeb a produktů které jim poskytujeme)

Provázali jsme strategické řízení a rozhodování firmy s provozními procesy.

Propsali jsme všechny organizační souvislosti.

Podpořili jsme leadership ve firmě (větší důraz na řízení a leadership než na formální správnost dokumentace).

ISO 14001 - systém environmentálního managementu (EMS) světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou.

Přínosy ISO 14001

Rozhodli jsme se věnovat svou pozornost dopadům na životní prostředí. A proto jsme museli splnit několik podmínek.

Stanovili jsme environmentální politiku.

Určili činnosti firmy, které mají dopad na životní prostředí.

Sledujeme platné a vznikající zákonné i jiné požadavky týkající se životního prostředí a zakomponujeme je do procesů firmy.

Stanovíme dlouhodobé cíle environmentální politiky společnosti.

Vzděláváme zaměstnance v dané oblasti.

Sledujeme a měříme dopady a přijímáme preventivní opatření.

ISO 27001 - systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), který umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů. Certifikace ISO 27001 je vhodným a vítaným nástrojem pro organizaci, od které se očekává systematické a spolehlivé zabezpečení svých a klientských elektronických či tištěných dat. Je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Norma ISO 27001 podle nejnovější verze z roku 2013 zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). Vybudování systémového přístupu přináší větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací.

Přínosy ISO 27001

Identifikujeme potencionální rizika a hrozby z úniku a ztrát informací a řízeně je minimalizuje. ISMS poskytuje organizaci prostředky a metodiky ke zvýšení úrovně zabezpečení zpracovávaných a uchovávaných informací.

ISO 45001 – systém pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Odpovědnost za zdraví a bezpečnost pracovníků i ostatních lidí, kteří provádějí práce pod jejich vedením. Z tohoto důvodu musí organizace řádně zajistit: bezpečné pracoviště, prevenci nehod a související problematiku, pracovní úrazy a nemocí z povolání, stejně tak jako soustavné zlepšování výkonnosti systému BOZP ve svých organizacích.

Přínosy ISO 45001

Identifikujeme nebezpečí na pracovišti a provádíme efektivní preventivní kontroly.

Snižujeme rizika úrazů a špatného zdravotního stavu.

Stanovujeme oblasti pro školení a požadavky na způsobilost.

Zabraňujeme zranění a nemocem mezi našimi pracovníky.

Zvyšujeme produktivitu a podporujeme firemní odpovědnost.

Dále doporučeno:

Udržitelné trendy při výrobě samolepicích etiket

23/08/2022

Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Jako výrobci etiket máme zodpovědnost nejen za to, aby byl náš provoz udržitelnější,

Přečíst celý článek
Udržitelné trendy při výrobě samolepicích etiket

Booklety, prostor pro více informací na jedné etiketě

25/04/2022

Booklety, to jsou samolepící etikety s vloženým letáčkem nebo brožurou. Vznik tohoto produktu vzešel z potřeby většího prostoru pro zobrazení informací, než umožňovala jednostránková etiketa. Dnes splňuje mimo tohoto požadavku

Přečíst celý článek
Booklety, prostor pro více informací na jedné etiketě