Prohlášení o ochraně osobních údajů

  • Správce osobních údajů

Jsme společnost Label design, a.s. se sídlem Plzeňská 59, Praha 5, IČO 63999722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 3580, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Uvědomujeme si, že naši zákazníci, uživatelé a další, kteří navštíví naše webové stránky nebo zákaznický Portál (dále jen Portál), si cení svého soukromí. Tento dokument proto obsahuje důležité informace týkající se pravidel, kterými se řídíme při zpracovávání osobních údajů.

Veškeré zpracovávání osobních údajů z naší strany probíhá vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá při řešení problematiky ochrany osobních údajů. V případě potřeby jej může Uživatel přímo kontaktovat. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici pro vyřizování dotazů týkajících se nakládání s osobními údaji nebo pro poskytování dalších informací o ochraně osobních údajů: Ing. Martin Völfl, kontakt: mvolfl@label-design.cz

  • Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám sami poskytnete

Pokud si u nás objednáte zboží nebo při návštěvě Portálu, potřebujeme od vás údaje, které jsou nezbytné pro koupi a doručení zboží. Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Údaje z právního titulu oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý a souvisí s naším vzájemným obchodním vztahem. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.  Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Další údaje

Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku, jakéhokoliv zaměstnance naší společnosti či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat V rámci společných marketingových kampaní můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. V případě, že někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Návštěva webové stránky

Zpracováváme údaje, které od Vás získáme tím, že navštívíte naši webovou stránku a vyplníte a odešlete webový formulář se žádostí o zpětný kontakt. Po vyplnění a odeslání webového formuláře se žádostí o zpětný kontakt na našich webových stránkách shromažďujeme a zpracováváme následující typy osobních údajů, které se ukládají: Telefon, email, jméno a příjmení. Dále zpracováváme tyto údaje: typ a jazyk prohlížeče, požadavky na server, vč. časového údaje a odkazující URL. Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby bylo možné webovou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby též k udržení bezpečného provozu webové stránky a další účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (například záznamy o selhání aplikace apod.)

Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani my sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě svého oprávněného zájmu nebo souhlasu Uživatele. Informace o cookies jsou uvedeny níže.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

  • Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies. Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli objednávat zboží), používáme technická cookies. Bez nich by náš web a Portál vůbec nemohly vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli opakovaně nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš Portál zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web a Portál, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní.

  • Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nám zašlete e-mail na adresu info@label-design.cz kde vyjádříte svůj nesouhlas.

  • Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují mohou zahrnovat vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

  • Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).  V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

  • Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou kryptované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

  • Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím mailové adresy info@label-design.cz

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. smlouvy, objednávky, faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud vaše námitky budete řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence: mvolfl@label-design.cz

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022